Van: Wake-Up Call Beweging vzw

Antwerpen, 25 maart februari 2014

Aan Minister Laurette Onkelinx en Federaal Kamervoorzitter de heer André Flahaut,

Open brief met betrekking tot hoorzitting over CVS:

 

Geachte mevrouw de Minister, geachte Voorzitter van de Kamer,

Wij richten ons tot u aan de hand van deze open brief met het dringend verzoek in te grijpen in de werking van de Commissie Volksgezondheid.

Op 19 maart 2014 plant de Commissie Volksgezondheid onder leiding van Mevrouw Maya Detiège een hoorzitting over CVS.  Wij stellen echter vast dat Mevrouw Detiège met het CVS dossier een eigen electorale campagne voert en het hierbij niet schuwt asociaal en ondemocratisch te werk te gaan. Dit gaat ten koste van de belangen van alle CVS patiënten in België en is ontoelaatbaar!

Waarom asociaal?


  1. Omdat het de bedoeling was dat de CVS patiëntenorganisaties deel zouden nemen aan het debat  waar de knelpunten worden besproken die ze zelf hebben aangebracht maar bij deze bewust worden uitgesloten op de hoorzitting van 19 maart 2014.

Waarom ondemocratisch?


  1. Omdat het debat over CVS dient gevoerd te worden met alle betrokken partijen en niet enkel en alleen door het select clubje van diensthoofden van de CVS referentiecentra. Een aantal belangrijke CVS experts staan simpelweg niet op de agenda van 19 maart 2014 waardoor het debat tijdens deze hoorzitting geen enkele waarde meer heeft.  Wij verwijzen in dit kader ook naar de Wet van 21 december 2013 tot versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van de gezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu.

  2. Omdat de Commissie Volksgezondheid zich niet houdt aan de gebruikelijke werking van het Belgisch Parlement dat erover waakt dat bij het organiseren van hoorzittingen over welbepaalde thema’s, hangende verzoekschriften mee ter discussie worden genomen. Dit is niet het geval bij het organiseren van de hoorzitting op 19 maart waarbij een verzoekschrift (nr 4 20122013)met 18.369 handtekeningen wordt genegeerd dat nochtans handelt over dezelfde problematiek en welke dus logischerwijs aan bod zou moeten komen.

Wij stellen vast dat de Commissie Volksgezondheid onder het voorzitterschap van Maya Detiège de vraag van de Minister van Volksgezondheid om de patiënten te horen simpelweg negeert en naar eigen believen interpreteert.

Wij verwijzen in deze dan ook naar het antwoord van Minister Onkelinx in de Commissie op datum van 19-03-2013 op schriftelijke  vraag nr 918 zittingsperiode: 53, van Kamerlid Nathalie Muylle (cd&v). Ik citeer de Minister:  de
verenigingen blijven vragen om te worden gehoord
. Indien de parlementsleden willen dat er hoorzittingen worden georganiseerd over deze problematiek, in al haar facetten en met al de betrokken stakeholders,
dan heb ik daar uiteraard
geen enkel bezwaar tegen.

Dit advies kwam tevens tot stand na een gesprek op 5 maart 2013 tussen de WUCB en de Directeur-Generaal van het RIZIV, Dr. De Ridder, die in de schoot van dit overleg  aan u als Federaal Minister van Volksgezondheid het advies heeft gegeven om de Commissie Volksgezondheid de opdracht te geven om hoorzittingen te organiseren over CVS.

De Wake-Up Call Beweging vzw heeft de voorbije 3 jaar de tekortkomingen van het huidige CVS beleid op alle niveaus aangekaart waarbij wij telkens vragende partij waren voor de opstart van een breed overleg inzake CVS beleid. Het is als patiëntenbelangenorganisatie onze plicht te waken over de goede en democratische gang van zaken en het belang van
de toekomst van alle ME/CVS patiënten in België.

Door de recente ontwikkelingen zijn wij -  hoe kan het ook anders -  ons vertrouwen in de werking van de huidige
Commissie Volksgezondheid en in het bijzonder in haar Voorzitter, volledig verloren. Wij vragen daarom met klem om de hoorzitting van 19 maart 2014 niet meer te laten doorgaan omdat zij door het ontbreken van tal van belanghebbende
partijen op geen enkele manier beantwoordt aan een evenwichtig, sociaal & democratisch overleg maar vooral ook om te voorkomen dat het debat rond het CVS dossier herleidt wordt tot een electorale stunt die alle fatsoen ontbeert. Een hoorzitting waar het volk niet wordt gehoord is tegen de democratische principes van ons Parlement en de Kamer
van Volksvertegenwoordigers.

Wij roepen dan ook de politieke partijen, alsook de ziekenfondsen, het RIZIV en alle andere stakeholders nogmaals op om te stoppen met CVS patiënten stiefmoederlijk te behandelen en werk te maken van een breed, eerlijk en constructief overleg als eerste prioriteit na de verkiezingen van mei 2014. Wij zijn dus ronduit tegen de stemming van CVS resoluties alvorens een eerlijk debat heeft plaatsgevonden!!!

Wij rekenen op uw begrip en tussenkomst!

In afwachting van uw reactie, met de meeste hoogachting,

Het WUCB bestuur vzw;

Gunther De Bock, Willy Van der Vloet, Peter Claessens en Els Crick, dit in naam van al onze leden.

In CC.  Dr. R. De Ridder (RIZIV)