AK Hoofd.jpg

Artsenkrant 10 februari 2017.
Zoek bij CVS-patiënten steeds naar lichamelijke oorzaken

Langzaamaan wordt chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) in medische kringen niet meer beschouwd als een aandoening  die zich louter tussen de oren bevindt en navenant moet behandeld worden. "De organische/biologische basis achter de ziekteklachten komt bij nader onderzoek heel dikwijls tevoorschijn", zegt Prof. Frank Comhaire (UZ Gent). 

CVS kent niet één veroorzakende factor. Het kan uitgelokt worden door een verkeerde coping met  langdurige stress en overbelasting, kan zich manifesteren na een virale infectie of duikt soms op lang na een operatie of een trauma. Soms is er een aanleg aanwezig om de ziekte op te doen of spelen epigenetische veranderingen tijdens het leven een rol. Ook omgevingsfactoren wegen soms mee in de balans. 
Deze veroorzakende factoren zijn echter niet van die aard dat ze er meteen uitspringen tijdens een eerste consult. Pas na een gespecialiseerd onderzoek kunnen bepaalde anomalieën aan het licht komen.

 
Immuniteit verstoord

Een eerste aanknopingspunt is de ontregelde immuniteit. Recent wetenschappelijk onderzoek toont immers dat de biologische veranderingen bij CVS-patiënten een verstoring kunnen veroorzaken in de werking van lymfocyten bij de aanmaak van afweerstoffen. Prof. Frank Comhaire (UZ Gent) verduidelijkt één en ander naar aanleiding van een recente opniërende bijdrage die hij publiceerde samen met bioloog Gabriël Devriendt (Pures Institute) in het open access online tijdschrift Internal Medicine: "Vooral de productie van IgG kan ontregeld zijn waardoor ondermeer een teveel aan antistoffen worden aangemaakt. Deze kunnen zich vervolgens binden aan het complement C3-eiwit dat lichaamscellen kan beschadigen, met ontsteking tot gevolg. Dat op z'n beurt zorgt weer voor de productie van zuurstofradicalen die lichaamseigen weefsels en organen kunnen aantasten." Een milde aantasting weliswaar die niet zorgt voor blijvende -en dus opspoorbare- schade. Bovendien zijn de veranderde IgG-waarden niet indicatief voor CVS daar patiënten zich ook met het ziektebeeld kunnen presenteren zonder afwijkende IgG-waarden.
De immunologische ontregeling zou zowel in de hersenen als op celniveau niet zonder gevolgen blijven. "De werking van mitochondrieën kan erdoor aangetast worden waardoor ATP-productie daalt. Dat zorgt voor typische CVS-klachten zoals algemene vermoeidheid, concentratiestoornissen, geheugenproblemen, maar ook snelle uitputting en trage recuperatie van de spieren."

Breed behandelpalet

De combinatietherapie van cognitieve gedragstherapie met graduele oefengymnastiek werd als behandeling reeds in een aantal belangrijke studies stevig onderuit gehaald. "Ze blijken niet werkzamer dan placebo en moeten dus vermeden worden", zegt Comhaire. "Ook het toedienen van allerlei hormonen, zoals cortisone, schildklier- en groeihormoon is niet alleen totaal nutteloos, maar zelfs gevaarlijk. Hetzelfde geldt voor langdurige antibiotica-therapie wegens vermeende chronische ziekte van Lyme"
Een correcte behandeling is afgestemd op de fysiologische veranderingen die gepaard gaan met CVS en op de veroorzakende factoren. "Een langdurige behandeling met antivirale middelen blijkt in een aantal studies succesvol. Ook tijdelijke volledige immuunonderdrukking zoals na een orgaantransplantatie kan helpen, al moet de dure behandeling vaak om de zes maanden worden herhaald en is ze niet zonder risico’s."
Verder hebben ook voedingssupplementen in combinatie met voedingsvoorschriften, vermijden van schadelijke invloeden (roken, alcohol, milieuvervuilers) en verwerven van betere stressmanagement skills een plaats in de behandeling. Aanvullend worden pijnstillers, slaapmiddelen en antidepressiva toegediend.
In Comhaire’s
  praktijk blijkt ongeveer 70% van de CVS-patiënten enigszins geholpen met één of enkele van de behandelopties. "Al weze het soms slechts op bepaalde aspecten van hun aandoening. Toch wordt iedere verbetering aangevoeld als een verhoging van de levenskwaliteit."
Hetzelfde diagnostische parcours en behandelopties staan trouwens ook open voor fibromyalgiepatiënten.

 

*Chronic Fatigue Syndrome (CFS) or “Systemic Immune Disorder” (SID)? Comhaire F, Devriendt G (2016)  Intern Med 6:225..doi: 10.4172/2165-8048.1000225

 

https://www.omicsgroup.org/journals/chronic-fatigue-syndrome-cfs-or-systemic-immune-disorder-sid-2165-8048-1000225.php?aid=82717

 

Wat de huisarts kan doen

Huisartsen hebben soms moeite om de juiste diagnose te stellen, enerzijds omdat de ziekte niet altijd wordt herkend en anderzijds omdat het verschil met (over)vermoeidheidsklachten of burnout niet altijd goed te maken is. Enkele aanwijzingen. 

Prof. Frank Comhaire verduidelijkt de rol van de huisarts in het CVS-verhaal: "Vermits CVS in eerste instantie een uitsluitingsdiagnose is (onverklaarde, aanhoudende vermoeidheid) is het de taak van de huisarts om de klassieke en evidente oorzaken van moeheid uit te sluiten. Dat betekent een algemeen 'propaedeutisch' onderzoek naar onder andere hartinsufficiëntie, hypertensie, lymfeklierzwelling, tumoren of tekenen van een actuele infectie. Tevens een bloed- en urineanalyse voor het opsporen van bloedarmoede, nierinsufficiëntie, leverlijden, diabetes, hypothyreose, eventuele deficiënties (electrolyten, magnesium, etc). Zeker ook een urine-onderzoek naar infectie."
"Afhankelijk van de voorgeschiedenis van de persoon, en de actuele klachten, eventueel ook een onderzoek naar long- of intestinale tumoren, lymfoom, etc. met para-neoplastische asthenie.
Wanneer aldus geen 'evidente' oorzaak wordt gevonden, is gespecialiseerd onderzoek in het kader van CVS aangewezen, wat evenwel buiten de gangbare huisartspraktijk valt."

Gezondheidsbeleid niet aangepast aan realiteit

Momenteel is er nog welgeteld één erkend CVS-diagnosecentrum (UZ Leuven). "Dat moesten er 22 worden", zo verduidelijkte voormalig Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx haar doelstellingen in een schrijven aan de patiëntenbelangenorganisatie Wake-Up Call Beweging (WUCB). Voorzitter Gunther De Bock vraagt zich af waar die centra nu zijn.
"
Meerdere ziekenhuizen hebben ervoor gekozen om op eigen houtje CVS-patiënten te begeleiden wat soms wachttijden van één jaar oplevert (UZ Gent) of behandelingskosten die oplopen tot meer dan 1000 € (UZ Antwerpen). Van een evaluatie in verband met de effectiviteit van hun aanpak hebben de ziekenhuizen zichzelf ontdaan door niet in te tekenen op de RIZIV-conventie. Er is geen externe controle meer en ze bieden een therapie aan die niet evidence based is."

België telt naar schatting 30.000 CVS-patiënten van wie er ongeveer 5.000 een invaliditeitsuitkering ontvangen. "Schorsingen zijn echter schering en inslag", zegt De Bock. "Het gezondheidsbeleid voor mensen die lijden aan CVS is dan ook hoogdringend aan een revisie toe. Wij rekenen allen op een doeltreffende aanpak van Minister De Block”.

Patrick De Neve – Artsenkrant 10 februari 2017 – nr2482

  

 

 


Multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS kunnen vanaf 1 september met hun werking starten. Deze centra gaan na of iemand CVS heeft en stellen een behandeling voor, gegeven door therapeuten uit de omgeving van de patiënt. De huisarts speelt een centrale rol en ontvangt voor overleg met de zorgverleners uit het CVS-centrum 60 euro. Voorlopig zijn er bij het Riziv alleen kandidaturen binnen van Vlaamse centra.Diagnostische CVS-centra starten op 1 september

CVS-centra zijn consultatieafdelingen van algemene of universitaire ziekenhuizen. Ze bestaan uit een team zorgverleners gespecialiseerd in het syndroom –onder meer een internist, een psychiater en een specialist fysisch geneeskunde. De verstrekte zorg gaat uit van een integrale benadering waarbij alle fysieke, psychische en sociale aspecten aan bod komen. Er wordt een multidisciplinair diagnostisch onderzoek uitgevoerd en therapeuten uit de omgeving volgen de patiënt op. Ze gaan ook na of de patiënt al dan niet deeltijds opnieuw kan werken.

17 sessies

De centra bieden cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie aan, “de enige behandelingen waarvan al voldoende wetenschappelijk bewezen is dat ze de CVS-klachten kunnen verminderen”, aldus het Riziv. De behandeling gebeurt niet door de centra zelf maar door cognitieve gedragstherapeuten voor CVS uit de omgeving van de patiënt. Een therapie bestaat uit 17 individuele sessies van 50 minuten.
Patiënten kunnen enkel in een CVS-centrum terecht na verwijzing door de huisarts. Hij moet oordelen of een patiënt CVS heeft en gespecialiseerd onderzoek behoeft. Doel van dat onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de klachten en een aangepaste behandeling te kunnen voorstellen.

65 euro

Bedoeling is dat het CVS-centrum de huisarts op de hoogte houdt van de onderzoeksresultaten en de inhoud van het behandeladvies. Hij zal ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan het patiëntenoverleg met de artsen van het centrum. Hiervoor voorziet de ziekteverzekering een honorarium van 65 euro. De huisarts hoeft zich hiervoor niet te verplaatsen, het overleg kan gebeuren via een chatsessie.

De begeleiding in het centrum en de behandelingen worden grotendeels terugbetaald, de patiënt betaalt alleen het remgeld.


bron : Artsenkrant nieuwsbrief - N°1421 02 juli 2014 Hoofdredacteur : Geert Verrijken

Zie ook link website RIZIV: http://www.riziv.fgov.be/care/nl/revalidatie/convention/chronic-fatigue/diagnostic-center.htm

Het WUCB bestuur.