Senator Nele Lijnen (Open Vld) vraagt uitleg aan Mininister Onkelinx over de  financieringsovereenkomst met de CVS referentiecentra. De WUCB is Senator Lijnen enorm erkentelijk omdat zij haar engagement inzake het CVS dossier blijft nakomen en de dialoog met de patiënten niet uit de weg gaat.

Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Schriftelijke vraag van mevrouw Nele Lijnen d.d. 18 december 2013

nr. 5‑10651 Rappel d.d. 4 maart 2014

Herkwalificatie van vraag om uitleg nr. 5‑4192

Einde van de antwoordtermijn: 20 januari 2014

de financiering van de referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom

Op 18 december 2013 stelde ik u onder nr. 5‑10651 de volgende vraag betreffende het in rand vermelde onderwerp :

"Op 9 maart 2012kregen we te horen dat de financiering van de referentiecentra voor CVS zal stopgezet worden. Na enkele negatieve evaluaties van deze centra zou de geldkraan tegen eind 2012 definitief worden dichtgedraaid. Enkele dagen later stelde de minister van Volksgezondheid haar veto tegen deze beslissing. De referentiecentra zouden open kunnen blijven. Het was echter niet duidelijk hoe de verdere financiering zou verlopen. We zijn nu meer dan een jaar verder, maar er is niet meer nieuws over deze referentiecentra.

Hierover heb ik enkele vragen.

1) Kan u mij een stand van zaken geven i.v.m. dit dossier?

2) Zijn er nog referentiecentra voor CVS die een financiering krijgen? Indien ja, over welke centra gaat het?

3) Indien er centra gefinancierd worden, heeft deze financiering tot doel om de lopende behandelingen af te werken of is het een meer alomvattende financiering? Kan u toelichten?

4) Indien de financiering is stopgezet of zal stopgezet worden, is deze stopzetting dan definitief? Indien ja, hoe wil de minister de verdere behandeling van CVS-patiënten mogelijk maken? Kan u uitgebreid toelichten?

5) Indien neen op de derde vraag, hoe zal de financiering in de toekomst verlopen? Zullen er voorwaarden opgelegd worden aan de referentiecentra? Indien ja, kan u deze voorwaarden toelichten? Indien neen, op basis waarvan zal de financiering dan gebeuren?"

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen.  Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen.  Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt ?

DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID, BELAST MET BELIRIS EN DE FEDERALE  CULTURELE INSTELLINGEN

Antwoord op parlementaire vraag nr. S 5-10651  van 18 december 2013

gesteld door mevrouw Nele Lijnen, Senator

Begin 2012 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV beslist om de financieringsovereenkomsten met de referentiecentra voor CVS stop te zetten, in het bijzonder omdat deze centra onvoldoende samenwerkten met de eerstelijns zorgverleners. Deze overeenkomst maakte de terugbetaling mogelijk van de evidence based behandelingen voor deze aandoening (cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie). Het veto is gesteld geweest omdat er door de stopzetting van de overeenkomsten met de referentiecentra geen specifieke terugbetaling voor CVS-patiënten meer mogelijk zou zijn. Het RIZIV heeft dan een nieuw concept uitgewerkt voor de terugbetaling van de behandelingen. Dit concept is goedgekeurd en de overeenkomsten met de referentiecentra zijn stopgezet geweest.

Op basis van het concept is er een nieuwe financieringsovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst zal worden afgesloten met “multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS” en maakt de terugbetaling mogelijk van een gespecialiseerde diagnosestelling en van de evidence based behandelingen. Er zijn verschillende vernieuwingen en
verbeteringen ten opzichte van de overeenkomsten met de referentiecentra. Er zullen in principe meer centra zijn zodat de patiënten zich minder ver moeten verplaatsen. In vergelijking tot de referentiecentra zal de cognitieve gedragstherapie niet gegeven worden aan groepen van patiënten in de referentiecentra. De gedragstherapie zal individueel gegeven worden door vooral privé-therapeuten die een universitaire opleiding in cognitieve gedragstherapie
gevolgd hebben. De patiënt zal ook méér zittingen krijgen, namelijk maximum 17 zittingen van 50 minuten per patiënt. Er wordt verwacht dat door al deze aanpassingen, het resultaat van de behandelingen beter zal zijn. De aanpassingen die gebeurd zijn stroken met internationale, wetenschappelijk gefundeerde richtlijnen die hierover bestaan.

De nieuwe overeenkomst is goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het RIZIV. De ziekenhuizen kunnen zich tot eind januari kandidaat stellen om de overeenkomst af te sluiten. Dan zullen de centra geselecteerd worden en kan de overeenkomst afgesloten worden. De overeenkomst zal in eerste instantie 4 jaar duren. Ze zal geëvalueerd worden ná 2 jaar en op het einde van de proefperiode, ná 4 jaar.

La Ministre,                                                      De Minister,

L.ONKELINX