Organisatie:

Wake-Up Call Beweging vzw
Lange Zavelstraat 57b2
2060 Antwerpen
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sociale doelstelling:

De vereniging heeft als doel de bevordering van het algemeen welzijn van personen met ME/CVS en/of fibromyalgie, alsook die van hun familieleden en hun omgeving en dit zowel nationaal als internationaal, de behartiging van patiëntenbelangen,de mensenrechten te verdedigen en of discriminatie te bestrijden,het verlenen van bekendheid aan deze ziekten, het aankaarten van de sociale gevolgen ervan en de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekten.

Juridisch statuut:

Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

Verantwoordelijke van de organisatie te verwittigen bij een ongeval:

Dhr: Willy Van der Vloet
Bestuurslid WUCB vzw
Gsm: 0495/32.90.09

Afgesloten verplichte verzekering door onze organisatie:

Waarborgen: de burgerlijke aansprakelijkheid met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Vergoedingen:

De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

Voor vaste medewerkers wordt, mits voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen, de reële kosten terugbetaald dit enkel indien de juiste bewijsstukken kunnen worden overhandigd.


Aansprakelijkheid:

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.


Geheimhoudingsplicht:

Volgens artikel 458 van het strafwetboek

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank (art. 458 S.W.)

De vermelding  ‘alle andere personen’ in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in alle gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv.  monitoren bij mindervaliden).

Het sociaal statuut van de vrijwilliger

Wat?

Bijna alle personen boven de 16 jaar kunnen vrijwilligerswerk doen. Voor werknemers hoeft je vereniging geen specifieke regelingen te treffen. Voor personen die een uitkering van de RVA, een ziekenfonds of een OCMW krijgen, moet je wel een aantal zaken in orde brengen.

We overlopen deze formaliteiten hieronder.

Uitkeringsgerechtigde werklozen

Bruggepensioneerden en uitkeringsgerechtigde werklozen die vrijwilligerswerk doen, moeten dit aangeven bij de RVA. Ze vullen het formulier C45B voor vrijwilligerswerk in. De vrijwilliger en je vereniging ondertekenen dit formulier. Verder moeten ze aan hun uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB,ACV of HVW) melden dat ze vrijwilligerswerk gaan doen.

De RVA heeft 12 dagen tijd om het vrijwilligerswerk te weigeren, maar alleen om volgende redenen:

 • het is geen vrijwilligerswerk zoals de wet omschrijft.
 • Het is een activiteit die normaal niet door een vrijwilliger wordt gedaan.
 • De beschikbaarheid van de werkloze voor de arbeidsmarkt vermindert (reden die niet kan
  ingeroepen worden bij bruggepensioneerden). Als de vrijwilliger binnen de twee weken niets verneemt, mag hij vrijwilligerswerk doen.

  Als de RVA het vrijwilligerswerk weigert, moet de vrijwilliger:
 • stoppen met vrijwilligerswerk, anders kunnen zijn uitkeringen teruggevorderd worden (tegen een weigering is nog beroep mogelijk, neem daarvoor contact op met het RVA-kantoor)
 • deze activiteit aangeven op zijn controlekaart door het overeenstemmende vakje zwart te maken voor de aanvang van de activiteit.

  Wanneer?

  Vrijwilligers die een uitkering krijgen, moeten hun aanvraag voor vrijwilligerswerk in orde brengen voor ze aan de slag gaan.

  Tip

  De RVA staat niet toe dat uitkeringsgerechtigden elke dag vrijwilligerswerk doen. 1 of 2 maal per week mag meestal wel.


Ziekte of invaliditeitsuitkering

Als de vrijwilliger wegens ziekte, invaliditeit of zwangerschap geen beroepsactiviteit kan uitoefenen, moet de adviserend geneesheer vaststellen of het vrijwilligerswerk ‘verenigbaar’ is met zijn gezondheidssituatie. Dit wordt schriftelijk bevestigd. Vraag meer informatie bij het ziekenfonds, want elke instantie heeft zijn eigen aanvraagprocedure.

De vrijwilliger moet dit advies inwinnen. Toch kan je als verenigingen de vrijwilliger hierin helpen door administratieve ondersteuning te bieden. Dit wil zeggen: contact opnemen met de mutualiteit of de documenten voor vrijwilligerswerk aanvragen, invullen en opsturen.

Voor ambtenaren is er een aparte regeling

Ambtenaren zijn buitenbeentjes omdat ze onder een specifieke regeling vallen: die van de openbare

sector en het administratief recht. Voor elke activiteit die een ambtenaar naast het ambt uitoefent, moet hij/zij toestemming vragen. Dat geldt ook voor activiteiten in de prive-sfeer, zoals vrijwilligerswerk.

Mensen met een leefloon

Als de vrijwilliger een leefloon krijgt, meldt hij het vrijwilligerswerk aan zijn OCMW-dossierbeheerder, de maatschappelijk assistent.